1 OCAK 2017’DEN İTİBAREN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

1 OCAK 2017’DEN İTİBAREN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi yetişmiş iş gücünün yeterli olamamasıdır.  Avrupa Birliği uyum süreci kapsamına teknik ve mesleki alanda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, ölçmek ve belgelendirmek amacıyla 2006 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Bu kapsam içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuş ve standartlar belirlenerek, çalışanlar için gerekli sınav ve sertifikasyon işlemleri başlatılmıştır. Verilen eğitimler mesleğin ulusal ve uluslar arası standartlara uygun ifa edilmesi ve çalışırken izlenmesi gereken iş güvenliği adımlarını içermektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4’e göre işveren eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirleri almakla yükümlüdür.  Çalışanların eğitimi başlığı altındaki 6331 sayılı Kanunun 17’inci maddesine göre “işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını” sağlamalıdır. Söz konusu eğitime paralel olarak işveren bazı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitimi olmayanları çalıştıramaz. Mesleki eğitim ile ilgili yayınlanan yönetmeliğe göre işveren 1 Ocak 2017 tarihinden sonra mesleki eğitime ilişkin yayınlanan tebliğde belirtilen 40 meslekte çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırmalıdır.  Bununla beraber yayınlanan ikinci tebliğde 8 meslek daha listeye eklenmiş olup bu meslekler için 24.03.2017 uygulama tarihi öngörülmüştür. Söz konusu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan 6331 sayılı Kanuna göre söz konusu tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıran işverenlere çalışan başına idari para cezası uygulanır.

Çalışanlara Mesleki Eğitim Verme Yükümlülüğünü

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğe göre mesleki eğitim örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun madde 17.3’e göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Mesleki eğitim alınması gereken işler Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliği Ek-I’de belirtilmiştir. İşveren söz konusu Ek’te yer alan yer alan 109 tehlikeli ve çok tehlikeli işte çalışanlarının mesleki eğitim almasını sağlamalıdır. Söz konusu yönetmeliğin 6’ıncı maddesinde hangi belgelerin mesleki eğitim olarak sayıldığı yer almaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi söz konusu hüküm kapsamında mesleki eğitim sayılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki yeterlilik belgesi belge sahibinin ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu madde 2’ye göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde mesleki yeterlilik belgesi mesleki eğitim belgesi olarak kabul edilmiştir.  Mesleki yeterlilik belgesi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan bireylere verilir.

25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve söz konusu tebliğin ekteki listede belirtilen mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılamayacaklardı. Esas itibariyle listede yer alan 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi şartı geçerliydi. Buna karşın çalışma hayatının söz konusu geçerlik tarihine kadar mesleki yeterlilik konusunda hazır olamayacağı öngörüldü. İşyerlerinde faaliyetlerin devamının sağlanması, çalışanların istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelerle maruz kalmaması için ilk tebliğde yer alan 40 meslek için süre dolmuş olsa da Çalışma Bakanlığı prensip kararı doğrultusunda yılsonuna kadar cezai yaptırımların uygulanmaması, teftişlerde konuya ilişkin işverenlere rehberlik ve bilgilendirmenin sağlanmasına dair karar aldı. Bu kapsamda resmi bir erteleme olmayıp sadece uygulamaya dönük bir geçiş dönemi söz konusudur.  İkinci bir tebliğ 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilerek bu meslekler için 25.03.2017 tarihine kadar zaman tanınmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işveren ilk tebliğde yer alan 40 meslek için çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırması şarttır. Diğer tebliğde bulunan 8 meslek için uygulama tarihi 25.03.2017’dir. Zamanla Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin ek-1’de yer alan 109 mesleğin hepsi için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluk haline gelecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Gereken Meslekler

Meslekî yeterlilik kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin yayınlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek için yürürlük tarihi 25.05.2016, uygulama tarihi 01.01.2017 olarak belirlenmiştir. İkinci tebliğde yer alan 8 meslek için yürürlük tarihi 24.03.2017 olarak belirlenmiş olup uygulama tarihine ilişkin bir erteleme yoktur. Söz konusu meslekler, mesleklerin seviyesi, uygulama ve yürürlük tarihleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda Olmayanlar

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Madde 3.2’ye göre 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değildir.

Yorum yapın

İsim *

E-posta

İnternet sitesi