KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş.’nin koruması altındadır ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri olarak kabul edilen veriler MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş tarafından sözleşme içeriğinde belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki aydınlatma metnini inceleyerek, MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilecektir.

Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen müşterilerimize, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır. Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

Amaç

Müşteri ve/veya müşteri yetkili çalışan bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, Risk analizinin hazırlanarak birimdeki risklerin belirlenmesi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu raporlamaların yapılması, Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi, Tahsilat takibinin yapılması, Müşteri portföy çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Hizmet satış ve pazarlamaları için gerekli pazar araştırmalarının yapılması, Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, İş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sınırlı olarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir. Veri İhlali Müdahale Politikası (“Politika”), MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş. (“Şirket”) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Şirket tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak faaliyetleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, TC Kimlik

İletişim Verisi

E-posta adresi, telefon numarası, adres

Müşteri İşlem Verisi

Talep Bilgisi, Görüşme Konusu, Sözleşme bilgileri, Çek bilgileri, Şikâyet bilgisi

Risk Yönetimi Verisi

Firma yetkilisi unvanı

Finans Verisi

Banka hesap bilgileriYukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; MENDERES ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ A.Ş tarafından her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimize; Menderes Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi kuruluşlara ve diğer üçüncü aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

I. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VI. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VII. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VIII. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talep İletme Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:69/B Didim/AYDIN adresine yazılı olarak bizzat elden, noter kanalıyla veya vekil aracılığı ile gönderebilir veya elektronik posta info@menderesosgb.com.tr adresine ya da Kayıtlı elektronik posta, (KEP)üzerinden menderesortaksaglik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Vakıf için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Vakıf sınırlı hallerde işbu Aydınlatma metni hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu halleridir.Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki “Gizlilik Sözleşmesi” www.menderesosgb.com.tr tarafından siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İş bu sözleşmede www.menderesosgb.com.tr “site”, bu siteye her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan, giriş yapanlar ve sair de “kullanıcı” olarak adlandırılacaktır. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, “Gizlilik Sözleşmesi” ve “6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel bilgi ve kullanım şartları” nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. www.menderesosgb.com.tr bu bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak e-posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmayacaktır. www.menderesosgb.com.tr kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi Sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediyse hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz.

Sitemizde, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır (örneğin isim, telefon numarası, ya da e-posta adresi) (“kişisel bilgi”). Eğer siteye kişisel bilgilerinizi verirseniz, www.menderesosgb.com.tr bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız. www.menderesosgb.com.tr kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

 • Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde

 • MENDERES OSGB A.Ş.’nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla

 • Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

  www.menderesosgb.com.tr sitesindeki kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu “Gizlilik Sözleşmesi” metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz. www.menderesosgb.com.tr bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır. www.menderesosgb.com.tr tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.menderesosgb.com.tr ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

  İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar www.menderesosgb.com.tr sorumluluğunda değildir.

  Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser’ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

  Bu Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Sözleşmesi sadece bu Web Sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları geçerlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları metinlerini bularak okumanız önerilir.

  www.menderesosgb.com.tr bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu “Gizlilik Sözleşmesi” nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.